КГП на ПХВ " Больница города Сарани"

Мекенжайы: Саранская к-сі, 28
Электрондық пошта мекенжайы: KGKP_CB1@MAIL.RU
Қабылдау бәлмесінің

8 (72137) 7-99-60

Сенім телефоны

8 (72137) 7-99-66

КГП НА ПХВ "БОЛЬНИЦА ГОРОДА САРАНИ" - Отделение профилактики и социально-психологической помощи

"Саран қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК-профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесі

Алдын алу және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің меңгерушісі: Теміров Аслан Казакбекұлы

Аға мейірбике: Чижова Алена Викторовна

Бөлімшеде келесі бөлімдер бар:

Психологиялық көмек

- Демкива Ольга Евгеньевна-психолог (балалармен және ересектермен жұмыс)

- Жұмағұлова Айжан Аханқызы-психолог (стационарлық пациенттермен жұмыс)

- Сүлейменова Индира Атамұратқызы-психолог (жүкті әйелдермен жұмыс)

- Родионова Юлия Олеговна-психолог (Ақтас кентіндегі жұмыс)

- Шевкунова Ольга Владимировна-психолог (жастар денсаулық орталығындағы жұмыс)

Салауатты даму кабинеті:

- Кеслер Анна Николаевна

Әлеуметтік көмек

 - Бортник Наталья Александровна-әлеуметтік қызметкер

- Сутягина Наталья Викторовна-әлеуметтік қызметкер

- Харина Светлана Владимировна-әлеуметтік қызметкер

- Көшелекова Гулшат Баймбетқызы-әлеуметтік қызметкер

- Камдон Галина Николаевна-әлеуметтік қызметкер (Ақтас)

Диспансерлік кабинет

7-99-74

- Оразғалиева Роза Тойгумбаевна-дәрігер-терапевт

- Баскова Ольга Анатольевна-медбике

- Иваничкина Людмила Ивановна-медбике

Дәрігерге дейінгі кабинет

- Устюгова Ирина Николаевна-мейірбике

- Степаненко Вера Николаевна-мейірбике

Геронтология:

- Кудиярова Мадина Сергазинична

Тексеру кабинеті

- Грязнова Татьяна Викторовна (әйелдер тексеру кабинеті)

- Хакназаров Дархан Елибайұлы (ерлер қарау кабинеті)

- Түркавская Елена Николаевна (Ақтас)

Мектеп медицинасы

- Федоркова Галина Николаевна-ДДУ және ДСБ дәрігері

- Сембекова Аайслу Ашкеновна-мейірбике

- Федина Лариса Геннадьевна-мейірбике

- Рахымбаева Оралсын Собетқызы-мейірбике

- Чаниева Ирина Александровна-мейірбике

- Татымбаева Гүлнара Окпенқызы-мейірбике

- Фаизова Гүлнара Минисламовна-мейірбике

- Хасенова Евгения Марамбаевна-мейірбике

Жүкті әйелдердің патронажы:

- Якоби Евгения Владимировна

- Креплиева Ирина Владимировна

Профилактика және әлеуметтік - психологиялық көмек бөлімшесі МСАК шеңберінде халыққа профилактикалық қызметтер, сондай-ақ амбулаториялық жағдайда және үйде халыққа әлеуметтік және психологиялық қызметтер көрсетеді.

Профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің негізгі міндеттері:

* Бекітілген халыққа профилактикалық және скринингтік бағдарламаларды іске асыру

* Жұқпалы емес аурулардың (артериялық гипертензия, жүректің ишемиялық ауруы, қант диабеті, глаукома, онкологиялық аурулар)қауіп факторлары бар науқастар мен адамдарды ерте анықтау;

* Тіркелген халыққа психологиялық көмек және әлеуметтік қызметтер көрсету

* әлеуметтік қызметтер көрсету және ол туындаған жағдайда қиын өмірлік жағдайды еңсеру үшін жағдайлар жасау;

* денсаулық жағдайына, өзіне-өзі қызмет көрсету мүмкіндігіне қарай үйде әлеуметтік-медициналық қызмет көрсетуге мұқтаж азаматтарға көмектің нақты нысандарын айқындау;

* өз қызметін дәрігерлермен, орта медицина қызметкерлерімен, психологтармен тығыз қарым-қатынаста жүзеге асыру және оларға аурулардың әлеуметтік және психологиялық аспектілерін түсінуге жәрдемдесу;

* пациентті медициналық және психологиялық оңалтуға жәрдемдесу;

* медициналық көмек алу кезеңінде пациенттің қауіпсіздігін жақсартуға және оның құқықтарын сақтауға жәрдемдесу;

* балалар мен жасөспірімдерді медициналық қамтамасыз ету және әлеуметтік қолдау.

* азаматтарға үйде әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-құқықтық қызметтер көрсету;

* Жасөспірімдер мен жастарға түрлі мәселелер бойынша психологиялық көмек көрсету

* Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметімен сабақтастықты ұйымдастыру

* Бейіндер бойынша денсаулық мектептерінің, жастар денсаулық орталығы мен орталықтарының қызметін ұйымдастыру

* Халықтың денсаулығын нығайту және сақтау бойынша санитариялық-ағарту жұмыстарын жүргізу.

 

КГП на ПХВ «БОЛЬНИЦА ГОРОДА САРАНИ» - ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи: Темиров Аслан Казакбекович

Старшая медицинская сестра: Чижова Алёна Викторовна

В отделении имеются подразделения:

Психилогической помощи

- Демкива Ольга Евгеньевна- психолог (работа с детьми и взролыми)

- Джумагулова АйжанАхановна- психолог (работа со стационарными пациентами)

- Сулейменова Индира Атамуратовна- психолог (работа с беременными)

- Родионова Юлия Олеговна- психолог (работа в п.Актас)

- Шевкунова Ольга Владимировна- психолог (работа в молодежном центре здоровья)

Кабинет здорового развития:

-Кеслер Анна Николаевна

Социальной помощи

 - Бортник Наталья Александровна- социальный работник

- Сутягина Наталья Викторовна- социальный работник

- Харина Светлана Владимировна- социальный работник

- КошелековаГулшатБаймбетовна- социальный работник

- Камдон Галина Николаевна- социальный работник (Актас)

Диспансерный кабинет

7-99-74

- Уразгалиева Роза Тойгумбаевна – врач-терапевт

- Баскова Ольга Анатольевна – медицинская сестра

- Иваничкина Людмила Ивановна – медицинская сестра

Доврачебный кабинет

- Устюгова Ирина Николаевна – медицинская сестра

-Степаненко Вера Николаевна – медицинская сестра

Геронтология:

-Кудиярова Мадина Сергазинична

Смотровой кабинет

- Грязнова Татьяна Викторовна (женский смотровой кабинет)

- Хакназаров Дархан Елибаевич (мужской смотровой кабинет)

- Туркавская Елена Николаевна (Актас)

Школьная медицина

- Федоркова Галина Николаевна – врач ДДУ и УЗ

- СембековаАйслуАшкеновна – медицинская сестра

- Федина Лариса Геннадьевна – медицинская сестра

- РахимбаеваОралсынСобетовна – медицинская сестра

-Чаниева Ирина Александровна – медицинская сестра

- Татымбаева Гульнара Окпеновна – медицинская сестра

- Фаизова Гульнара Минисламовна – медицинская сестра

- Хассеновна Евгения Марамбаевна – медицинская сестра

Патронаж беременных:

-Якоби Евгения Владимировна

-Креплиева Ирина Владимировна

Отделение профилактики и социально - психологической помощи оказывает профилактические услуги населению в рамках ПМСП, а также социальные и психологические услуги населению в амбулаторных условиях и на дому.

Основными задачами отделения профилактики и социально -психологической помощи являются:

 • Реализация профилактических и скрининговых программ прикрепленному населению
 • Раннее выявление больных и лиц с факторами риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома, онкологические заболевания);
 • Оказание психологической помощи и социальных услуг прикрепленному населению
 • оказание социальных услуг и создание условий для преодоления трудной жизненной ситуации в случае ее возникновения;
 • определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в социально-медицинском обслуживании на дому, исходя изсостояниях здоровья, возможности к самообслуживанию;
 • осуществление своей деятельности в тесном взаимодействии с врачами, средними медицинскими работниками, психологами и оказание содействия им в понимании социальных и психологических аспектов заболеваний;
 • содействие в медицинской и психологической реабилитации пациента;
 • содействие улучшению безопасности пациента в период получения медицинской помощи и соблюдению его прав;
 • медицинского обеспечения и социальной поддержки детей и подростков.
 • оказание гражданам социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых услуг на дому;
 • Оказание психологической помощи подросткам и молодёжи по различным проблемам
 • Организация преемственности со службой формирования здорового образа жизни
 • Организация деятельности школ здоровья по профилям, молодежного центра здоровья и центров
 • Проведение санитарно-просветительной работы по укреплению и сохранению здоровья населения

2014- © КГП "Центральная больница города Сарани"
Создание сайта “MAXIOMA”